Het beleid van Mennens, gericht op kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van Mennens is erop gericht dat de op de website genoemde activiteiten op een effectieve en economische wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen. 

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht een goede dienstverlening en service aan de klant te bieden, afspraken na te komen en een degelijke en betrouwbare partner te zijn. De meest fundamentele doelstelling van Mennens is het waarborgen van de continuïteit. 

Om het proces tot en met de af- en oplevering van het product en/of de dienst volgens een gestructureerd systeem te laten verlopen, waarbij tevens de vakbekwaamheid en veiligheid van de eigen en tijdelijke medewerkers en omgeving gewaarborgd is, heeft Mennens zich tot doel gesteld om te werken volgens de NEN-EN-ISO 9001 en VCA** norm.

Het KAM-systeem is opgezet om te bereiken dat: 

  • De werkwijze binnen Mennens duidelijk is vastgesteld en vastgelegd; 
  • Nieuwe en tijdelijke medewerkers snel inzicht hebben in de manier van werken; 
  • Verbeteringen kunnen worden geïnitieerd;
  • Gerealiseerde verbeteringen kunnen worden gewaarborgd; 
  • Processen bij de bron worden beheerst: optimalisatie van het proces vanaf voorbereiding tot en met de af- en/of oplevering en eventueel garantiewerk;
  • De afwijkings- c.q. faalkosten worden geminimaliseerd; 
  • Steeds wordt voldaan aan de vastgestelde eisen van de klant; 
  • Er continu wordt gewerkt aan een klantgerichte houding en een effectieve klachtenafhandeling;
  • Er wordt gewerkt met een selectieve groep van leveranciers, onderaannemers en eventueel in te lenen medewerkers.
  • Er wordt gestreefd naar continue verbetering. 

Bovenal is alles erop gericht om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit kan algemene wet- en regelgeving betreffen, bijv. het actueel houden van de RI&E, financiële rapportages, maar ook opdracht specifieke regelgeving. De directie en bedrijfsleiding is ervoor verantwoordelijk dat voorgenoemde op een juiste wijze wordt bekend gemaakt, uitgevoerd en wordt onderhouden.  

Kwaliteit-, veiligheid- en milieuzorg is de verantwoordelijkheid van de directie, leidinggevenden en de (ingeschakelde) medewerkers en wordt binnen Mennens aangestuurd onder verantwoording van de directie en bedrijfsleiding, in samenspraak met de KAM-managers. Bij de invoering en handhaving van het KAM-systeem zijn zowel de directie als de medewerkers betrokken.

We dienen als Mennens organisatie te staan voor kwaliteit “in de breedste zin van het woord”, d.w.z. organisatorisch, proces- en proceduretechnisch, t.o.v. de klant, toeleveranciers, interne organisatie e.d. Hiervoor zijn diverse procedures, richtlijnen e.d. opgesteld en voorhanden, o.a. gekoppeld aan het KAM-systeem. Zowel intern als naar externen is het volgende van belang: “doe wat je zegt, zeg wat je doet en laat zien wat je hebt gedaan”.