In dit artikel vindt de lezer alle informatie voor een bewust gebruik van de MRT-apparatuur, waarbij de ISO4309-regelgeving perfect wordt nageleefd. We hopen dat deze korte tekst de kabeltechnici van kabels zal helpen bij het op autonome wijze evalueren van hun gewenste gedrag tijdens een inspectie.
Dit artikel is geschreven met de bedoeling om verkeerde interpretaties van de ISO4309-norm op te helderen, maar kan de regelgeving op geen enkele manier vervangen. Elke kabeltechnicus wordt ten zeerste aangeraden om de ISO4309-regelgeving eerst door te lezen alvorens enige kabelinspectie uit te voeren.

 

Magento-indictieve methode


De magneto-inductieve methode ontstond aan het begin van de 20ste eeuw in de kabelbaansector, waar van oudsher al de strengste veiligheidscriteria werden gehanteerd. In de jaren daarna ontwikkelde de technologie zich, werden apparaten kleiner, lichter en goedkoper en rond de jaren '80 wekten deze apparaten de interesse van de infrasector voor zware hijswerken. Sinds het begin van de 21ste eeuw werd de methodologie steeds breder ingezet, met name in de offshoresector, waar kabels in een uiterst veeleisende omgeving moeten functioneren.

De bruikbaarheid van deze methode is zo relevant dat deze in de ISO4309: 2010-norm werd aangewezen als geldig hulpmiddel voor visuele inspectie (hoofdstuk 5.6), maar eind 2017 werd eindelijk de nieuwe versie van de standaard (ISO4309: 2017) uitgebracht, waarin de magneto-inductieve test werd geïntroduceerd in de tabel met beoordelingsmethoden voor de conditie van kabels. Hierin werden met name nieuwe criteria voor buitengebruikstelling gedefinieerd. De magneto-inductieve methode werd officieel een hulpmiddel bij visuele inspecties en de voorkeursoplossing voor het uitvoeren van interne kabelinspecties.

 

Waarom is de Magento-indictieve methode zo belangrijk voor staalkabelinspecties?

Sinds de MI-methode werd geïntroduceerd in de ISO4309-norm, is het een geldig hulpmiddel waarmee de technicus subjectieve evaluaties kon voorkomen (zie bijvoorbeeld ISO4309, Tabel 3, 4, 5,6)

De MI-methode moet altijd gekoppeld zijn aan een visuele inspectie. De vakbekwame persoon detecteert zichtbare defecten en vult op correcte wijze het testrapport in; als defecten niet zichtbaar zijn maar door de MRT worden opgemerkt, classificeert de operator de ernst van de verslechtering, zoals gedefinieerd in de regelgeving.

De MRT is vaak de enige manier om een interne inspectie uit te voeren.

 

Worden inspecties bepaald door regelgeving? 

Ja, de kabelfabrikant volgt de regelgeving van EN12385 - Steel wire ropes – Safety (EN12385 - Staalkabels – Veiligheid) en de inspecteur moet altijd de ISO4309-regelgeving naleven.

In de regelgeving zijn algemene principes opgesteld voor service, onderhoud, inspectie en buitengebruikstelling van staalkabels die worden gebruikt op hijskranen en takels.

De ISO4309-standaard vermeldt de voorgeschreven beoordelingsmethode voor elk type defect dat in een kabel kan optreden.

Het biedt realistische criteria voor buitengebruikstelling en geeft een methode voor de evaluatie van het gecombineerde effect van verslechtering op enige positie in of op de kabel.

In Tabel 1 van de standaard worden de meer algemene verslechteringscondities opgesomd, en wordt voor elke verslechteringsconditie vermeld of deze eenvoudig kan worden gekwantificeerd of subjectief moet worden beoordeeld door de vakbekwame persoon.

Voor al deze verslechteringscondities moet de vakbekwame persoon een mate van ernst kwalificeren, die voortvloeit uit de bijbehorende beoordelingsmethode. Zo is met betrekking tot de reductie in diameter bijvoorbeeld opmeting nodig, terwijl bij zichtbare beschadigde draden een telling de geschikte methode is.

Inspecteurs moeten slijtage en corrosie aan de binnenkant en buitenkant van de kabel evalueren. Bovendien moeten zij het verlies aan metaaldelen evalueren dat is ontstaan door interne en externe beschadigde draden.

Het is algemeen bekend dat sommige specifieke defecten ontstaan in de binnenkant van de kabel. In dat geval is het nagenoeg onmogelijk om een visuele inspectie uit te voeren. Daarom beschouwt ISO4309 de Magnetic Rope Test als de voorkeursmethode voor "Loss of metallic area caused by broken wires" (Verlies van metaaloppervlak veroorzaakt door beschadigde draden), "Loss of metallic area caused by mechanism other than broken wires" (Verlies van metaaloppervlak veroorzaakt door ander mechanisme dan beschadigde draden) en voor "Corrosion (external, Internal and fretting)" (Corrosie (externe, interne en wrijvingscorrosie). Dankzij deze specifieke methodologie is de competente persoon in staat om de verslechteringsmodi te inspecteren zoals voorgeschreven door de regelgeving.

 

Hoe kan iemand weten of een kabelfabrikant de EN12385-norm naleeft?

In de Europese Gemeenschap is ISO4309 is geharmoniseerd in EN12385. Elke kabel die Europa commercieel wordt geproduceerd en/of verhandeld, moet voldoen aan de EN12385-regelgeving. Een verklaring dat hieraan daadwerkelijk wordt voldaan, dient ook te worden vermeld op de bijbehorende 'Use & Maintenance Manual' (Gebruiks- en onderhoudshandleiding) van die specifieke kabel. De naleving van deze laatstgenoemde regelgeving biedt een aanname van conformiteit met de relevante essentiële vereisten van de richtlijn 98/37/EG. Daarom hebben de kabelfabrikanten twee opties:

  1. De regelgeving naleven en dit verklaren in hun 'Use & Maintenance Manual' (Gebruiks- en onderhoudshandleiding) als gehanteerde inspectieprocedure;
  2. Een kabelcertificaat afgeven waarin verschillende buitengebruikstellingscriteria en beoordelingsmethoden worden gedefinieerd, welke voldoen aan de veiligheidsvereisten van ISO4309.

 

Wat als er geen 'gebruiks- & onderhoudshandleiding' bestaat? 

Het kan gebeuren dat er geen gebruiks- en onderhoudshandleiding bestaat. In dat geval is het verplicht om de bijbehorende regelgeving na te leven, bijvoorbeeld ISO4309 voor kabels. In elk geval moet u de wetten naleven van het land waarin u de inspectie uitvoert.