Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van daklokaties

In een RI&E rapport wordt omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij werkzaamheden rondom en inspectie van uw pand risico’s op vallen uit te sluiten. U krijgt een volledig overzicht van alle systemen en middelen die nodig zijn om medewerkers veilig op hoogte rondom uw pand te laten werken.

Bovendien kunnen wij naar wens een handboek samenstellen voor uw medewerkers waarin omschreven wordt welke risico’s er zijn en hoe men op een veilige manier te werk gaat.

 


 

Safety Scan

Het doel van de in uw organisatie door ons uitgevoerde Safety Scan is om de bestaande risico’s in kaart te brengen op het gebied van werken op hoogte en de daarbij behorende maatregelen, arbeidsmiddelen en PBM in te schatten hoe hoog deze risico’s zijn en welke maatregelen mogelijk zijn. Wanneer u maatregelen treft om de risico’s te elimineren of te minimaliseren, geeft u blijk van een systematische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden in uw organisatie en aandacht voor het welzijn van uw medewerkers.

Wij brengen op een systematische wijze de knelpunten in kaart met een inschatting van de hoogte van het risico. Tevens geeft het rapport adviezen ter verbetering van de situatie. Dit rapport kan gebruikt worden voor het opstellen van een plan van aanpak. De werkgever geeft hierin aan op welk gebied hij maatregelen gaat nemen, welke prioriteiten daarbij worden gesteld, wie voor de uitvoer verantwoordelijk is en op welke termijn maatregelen moeten zijn ingevoerd. Een plan van aanpak geeft bovendien de mogelijkheid om achteraf na te gaan in hoeverre de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.

 


 

Rapportage bestaande permanente voorzieningen

Veel werkplekken op hoogte zijn voorzien van permanente veiligheidsvoorzienigen zoals kooiladders, hekwerk, bordestrappen, ankerpunten en lijnsystemen. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat deze voorzieningen niet altijd voldoen aan de gestelde eisen en/of normeringen. In sommige gevallen voldoet een voorziening wel aan alle voorwaarden, maar is de weg er naartoe niet veilig.

Onze adviseurs stellen voor u een rapportage op aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en omschrijven hierin eventuele gebreken. Wij stellen u vervolgens direct de meest praktische oplossing voor.

 


 

Projectadvies over collectieve valbeveiliging

Een projectadvies over collectieve valbeveiliging behoort ook tot de mogelijkheden. In een TRA-rapport (Taak Risico Analyse) worden routinematige en/of projectmatige werkzaamheden nauwkeurig omschreven en voorzien van een advies waarbij u met maatregelen de risico’s op vallen kunt vermijden. Ook voor een beknopt advies kunt u bij ons terecht.

Aanschaf persoonlijke valbeveiliging

Voor persoonlijke valbeveiliging zijn de combinaties en mogelijkheden talrijk. Vaak wordt het belang van dit type valbeveiliging onderschat. Door de vele aanbieders, waar een gedegen advies soms ontbreekt of onvolledig is, ziet men door de bomen het bos niet meer. Bovendien hoort persoonlijke valbeveiliging altijd te worden afgestemd op de werksituatie van de gebruiker. Omdat wij niet alleen materialen leveren, maar ook trainingen geven en een gecertificeerde keuringsinstantie zijn, beschikken we over de nodige ervaring.

 


 

Evacuatie- & Reddingsplan

Met de juiste middelen en een instructie alleen bent u er nog niet. Ook een reddingsplan is verplicht. Een beroep doen op de hulpdiensten is vaak niet afdoende. Bij werken op hoogte zijn uw werknemers mogelijk op plaatsen waar de brandweer niet kan komen.

 


Meer informatie

Wil je meer informatie over advies in valbeveiliging? Neem contact met ons op.

Bekijk de Safe Site Video Podcast

Over goed advies, advies conform geldende wet- en regelgeving om risico’s op hoogte en diepte te inventariseren en te minimaliseren.

Michel de Vos in gesprek met Dirk van Blijswijk, productspecialist Valbeveiliging.