Zaken doen draait om vertrouwen!

algemeen/liftingknowhow.jpgHijs- en hefmiddelen. U koopt ze en laat ze inspecteren en keuren. Eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Logisch, want hijs- en hefmiddelen zijn maar een onderdeel, een kleine schakel in uw productieproces. Waar zou u zich druk om maken?

Mennens doet dat wel! Als marktleider en specialist staan wij u met raad en daad terzijde. Veiliger en efficiënter werken. Minder kosten. Daar draait het om.

Op basis van intensieve klantrelaties en meer dan 100 jaar ervaring helpen we u met het beste advies. We innoveren nog dagelijks. Nieuwe middelen, nieuwe technieken, steeds met dezelfde vertrouwde topkwaliteit en perfecte service.

Welkom bij Mennens online!

Beleidsverklaring Mennens Groep 2016

nieuws/logo lifting know how_thumb1.jpg
Het beleid van Mennens, gericht op kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van Mennens is erop gericht dat de op de website genoemde activiteiten op een effectieve en economische wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen.

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht een goede dienstverlening en service aan de klant te bieden, afspraken na te komen en een degelijke en betrouwbare partner te zijn.

De meest fundamentele doelstelling van Mennens is het waarborgen van de continuïteit.

Om het proces tot en met de af- en oplevering van het product en/of de dienst volgens een gestructureerd systeem te laten verlopen, waarbij tevens de vakbekwaamheid en veiligheid van de eigen en tijdelijke medewerkers en omgeving gewaarborgd is, heeft Mennens zich tot doel gesteld om te werken volgens de NEN-EN-ISO 9001 en VCA** norm.

Het KAM-systeem is opgezet om te bereiken dat:
−De werkwijze binnen Mennens duidelijk is vastgesteld en vastgelegd;
−Nieuwe en tijdelijke medewerkers snel inzicht hebben in de manier van werken;
−Verbeteringen kunnen worden geïnitieerd;
−Gerealiseerde verbeteringen kunnen worden gewaarborgd;
−Processen bij de bron worden beheerst: optimalisatie van het proces vanaf voorbereiding tot en met de af- en/of oplevering en eventueel garantiewerk;
−De afwijkings- c.q. faalkosten worden geminimaliseerd;
−Steeds wordt voldaan aan de vastgestelde eisen van de klant;
−Er continu wordt gewerkt aan een klantgerichte houding en een effectieve klachtenafhandeling;
−Er wordt gewerkt met een selectieve groep van leveranciers, onderaannemers en eventueel in te lenen medewerkers.
−Er wordt gestreefd naar continue verbetering.

Bovenal is alles erop gericht om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit kan algemene wet- en regelgeving betreffen, bijv. het actueel houden van de RI&E, financiële rapportages, maar ook opdracht specifieke regelgeving. De directie en bedrijfsleiding is ervoor verantwoordelijk dat voorgenoemde op een juiste wijze wordt bekend gemaakt, uitgevoerd en wordt onderhouden.

Kwaliteit-, veiligheid- en milieuzorg is de verantwoordelijkheid van de directie, leidinggevenden en de (ingeschakelde) medewerkers en wordt binnen Mennens aangestuurd onder verantwoording van de directie en bedrijfsleiding, in samenspraak met de KAM-managers. Bij de invoering en handhaving van het KAM-systeem zijn zowel de directie als de medewerkers betrokken.

We dienen als Mennens organisatie te staan voor kwaliteit “in de breedste zin van het woord”, d.w.z. organisatorisch, proces- en proceduretechnisch, t.o.v. de klant, toeleveranciers, interne organisatie e.d. Hiervoor zijn diverse procedures, richtlijnen e.d. opgesteld en voorhanden, o.a. gekoppeld aan het KAM-systeem. Zowel intern als naar externen is het volgende van belang: “doe wat je zegt, zeg wat je doet en laat zien wat je hebt gedaan”.

Veiligheidsbeleid
Het streven van Mennens is om een zo gezond mogelijk werkklimaat te realiseren en dit continu te verbeteren. Om dit te bereiken is het nodig dat alle eigen en tijdelijke medewerkers zich hiervoor inzetten.

Voor directie, leidinggevenden en medewerkers zijn onderstaande de belangrijkste aandachtspunten:
−Ongelukken en persoonlijk letsel worden voorkomen;
−De veiligheid van derden wordt gewaarborgd;
−Materiële en milieuschade wordt voorkomen;
−Het bevorderen van het welzijn;
−Het uitvoeren van de prioriteitenstelling uit de risico-inventarisatie;
−Prioriteiten op gebied van veiligheid in de bedrijfsvoering worden vastgelegd, hierbij denkend aan: juiste en volledige instructies, een juiste inzameling, scheiding en afvoer van afval, het formuleren van jaarlijkse doelstellingen, verstrekking van PBM’s, het verzorgen van noodzakelijke opleidingen, het tijdig keuren van machines en materieel e.d.;
−Het verzuimcijfer voortkomende uit ziekte en mogelijke ongevallen zo laag mogelijk wordt gehouden;
−Medewerkers na langdurige ziekte of ongeval op een zo goed mogelijke wijze in het arbeidsproces worden opgenomen, eventueel door het aanbieden van aangepast werk;
−Regels en voorschriften voor een ieder duidelijk zijn, d.w.z. zowel intern als extern. Dit m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu en tevens daaraan gekoppelde aspecten, d.w.z. m.b.t. seksuele intimidatie, agressie en geweld etc..
−Er op VGM-gebied gestreefd wordt naar continue verbetering.

Bij het inkopen c.q. investeren in machines, materieel, (gevaarlijke) stoffen, meubilair e.d. zal waar mogelijk en noodzakelijk rekening worden gehouden met bijkomende arbeidsomstandigheden. Hierbij denkend aan fysieke belasting, ergonomie e.d. Eventueel zal overleg plaatsvinden met betrokken medewerkers.

Door de uitvoering en toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie, zullen de arbeidsomstandigheden op een beter peil worden gebracht. Door de invoering van het KAM-systeem zullen de arbeidsomstandigheden op een aanvaardbaar peil gehouden worden en waar mogelijk continu verbeterd worden.

Milieubeleid
Mennens wil negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het milieu voorkomen. Een adequaat milieubeleid is daarom noodzakelijk. Het milieubeleid van Mennens luidt als volgt:
−Het beheersen van milieuaspecten in alle processen binnen Mennens moet een integraal onderdeel vormen van procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies gekoppeld aan het KAM-systeem;
−Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van milieuprestaties van Mennens. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van resultaten van audits, metingen en onderzoeken;
−In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De in de milieuwetten aangegeven regels geven hiervoor het kader aan, waarbinnen moet worden gewerkt;
−Wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfsprocessen van Mennens gebruik te maken van minder milieu belastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
−Wij streven ernaar technologische innovatie te bevorderen, terwijl wij tegelijkertijd onze bestaande milieuzorgsystemen handhaven en verbeteren;
−Bij het ontwikkelen, ontwerpen en operationaliseren van productiefaciliteiten houden we steeds rekening met de eventuele impact op het milieu. We streven ernaar vervuiling te voorkomen, energie en grondstoffen efficiënt te verbruiken en afval op een verantwoorde wijze te reduceren en te verwerken.

Uitgangspunten voor het formuleren van milieudoelstellingen zijn:
1.) Het leveren van producten en diensten dienen tot stand te komen conform geldende wet- en regelgeving.
2.) Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

Duurzaamheidsbeleid
Mennens wil samen met klanten, leveranciers, medewerkers en overige partners op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen. Mennens streeft naar een economisch gezonde bedrijfsvoering die in goed evenwicht staat met ethische en sociale aspecten van haar beslissingen, de zorg voor het milieu en de belangen van toekomstige generaties.

Mennens is zich bewust van de samenhang tussen de lange termijnontwikkeling van de organisatie en die van de omgeving. Met het welzijn van alle belanghebbende partijen voor ogen streeft Mennens naar het ontwikkelen van duurzame relaties. Gedrag wordt bepaald door verantwoordelijkheid voor de omgeving, de mensen, de klanten en het milieu. Voor Mennens omvat dit meer dan alleen de financieel- economische effecten van de bedrijfsvoering. Ook de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op en tijdens het werk zijn van doorslaggevend belang.

MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Mennens draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers. Dit doet zij door het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen. Daarnaast zet Mennens zich in voor minimalisering van nadelige effecten ten gevolge van reorganisaties en herstructureringen. Dit doet zij door te zorgen voor passende sociale voorzieningen en door het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst, eventuele voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

Mennens draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, klanten en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige gereedschappen, materialen en technologieën. En door voorbereid te zijn op calamiteiten.

Het welzijn van de werknemers wordt gewaarborgd door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk. En door het voeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen en het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.

Mensenrechten
Mennens draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet conflicteren met mensenrechten. Discriminatie wordt voorkomen. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen worden niet belemmerd. Kinderarbeid wordt uitgebannen. En gedwongen en verplichte arbeid wordt tegen gegaan. Mensenrechten en rechten van bijvoorbeeld lokale bevolkingen of activisten worden gerespecteerd, evenals de rechten van inheemse bevolking. Daarbij komen de activiteiten van Mennens ook aan hen ten goede.

Eerlijk zaken doen
Mennens houdt zich aan de wetgeving en draagt zorg voor het minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap in het gebied van de werkzaamheden. Mennens zorgt voor bestrijding van omkoping en corruptie van het bedrijf of werknemers. Mennens zorgt ervoor, dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en of politieke partijen, deze bijdrage ethisch te verantwoorden is. Mennens ontplooit geen activiteiten in strijd met de kartelwet en regelgeving met betrekking tot concurrentievervalsing en zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Afnemersaangelegenheden
Mennens draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de gezondheid en veiligheid van afnemers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht. Etiketten en productinformatie moeten afnemers voldoende informeren over de beoogde toepassing, gebruikersrisico’s en productprestaties. Normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van reclame worden nageleefd. Mennens tast de privacy van klanten niet aan. In het geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes wordt toegelicht wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Milieu, grondstoffen, energie en emissies
Mennens neemt waar mogelijk maatregelen om het gebruik van grondstoffen afkomstig uit recycle processen of afval te verhogen. Mennens neemt daarbij tevens maatregelen om energieverbruik te beperken of gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame energiebronnen. Zij neemt maatregelen om het watergebruik te reduceren uit bronnen die schaars zijn of waarbij aanverwante ecosystemen of leefgebieden een aanzienlijk gevolg kunnen ondervinden. Mennens zorgt ervoor dat haar aanwezigheid en haar activiteiten geen of zo min mogelijk nadelige effecten hebben op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving.

Mennens is verantwoordelijk voor het geven van milieurelevante informatie over diensten en producten en de mogelijkheden van recycling of hergebruik hiervan. Zij zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van milieuregelgeving toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Mennens draagt zorg voor ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de effecten van transport op milieu en ecosystemen zo veel mogelijk gereduceerd worden.

Betrokkenheid bij en ontwikkelen van de gemeenschap
Mennens is verantwoordelijk voor een financiële rapportage over:
−Inkomsten,
−Operationele kosten,
−Personeelsvergoedingen,
−Donaties en overige,
−Maatschappelijke investeringen,
−Ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

Mennens draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door zoveel mogelijk personeel, diensten, goederen en materieel uit de lokale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de lokale gemeenschap dient niet beperkt te zijn tot economische ontwikkeling, maar kan ook sociale - of milieu aspecten omvatten.

Beleid algemeen
Alle medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers zijn (of worden) mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van het beleid. Zodra het beleid wordt aangepast, zal dit aan de medewerkers worden meege-deeld. Het beleid wordt minimaal driejaarlijks herzien, dit kan bijv. plaatsvinden tijdens de directiebeoordeling, welke periodiek (jaarlijks) wordt gehouden.

Minimaal eens per jaar komt de directiebeoordeling en/of stuurgroep bijeen om alle relevante zaken betreffende het KAM-systeem en de bedrijfsvoering met elkaar door te spreken. Deze zaken kunnen zowel beleidsmatig (beleid en doelstellingen) als uitvoerend (actiepunten) zijn.
Doelstellingen/actiepunten worden geformuleerd, beoordeeld en bewaakt tijdens de stuurgroep KAM en directiebeoordeling, welke minimaal 1x per jaar worden gehouden.

Het gevoerde beleid mag voor de klanten een vertrouwensbasis zijn, waarop degelijk gebouwd kan worden.

Getekend directie, juli 2016
D. van Deuzen
Algemeen directeur Mennens Groep

The Lifting Knowhow

nieuws/logo lifting know how_thumb1.jpgHijsmaterialen zijn veiligheidsmaterialen. Risico's moeten worden vermeden. Het is dan ook zeer belangrijk dat u het juiste materiaal gebruikt tijdens uw werkzaamheden.
Een goed advies is onmisbaar!

Mennens investeert in de kennis opbouw van zijn medewerkers zodat die u raad kunnen geven bij uw keuze. We delen onze “Lifting Knowhow” iedere keer dat u contact met ons opneemt voor een hef- en hijs advies, in product selectie, op onze trainingen of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Ons concept is samen te vatten als "The Lifting Knowhow".

Wat betekent dit voor u als klant?

• verhoogde veiligheid
• het vinden van oplossingen dankzij onze ervaring en expertise
• kennis over hoe een product te gebruiken
• technische ondersteuning en het oplossen van problemen
• instructies voor veilig gebruik
• trainingen
• hoogwaardige producten
• het juiste product voor uw toepassing

De EVACUATOR™ het ultieme redmiddel op hoogtes

nieuws/logo lifting know how_thumb1.jpg
De EVACUATOR™ is het ultieme en revolutionaire redmiddel voor mensen die wonen of werken op hoogtes van 0 tot 300 meter.
Dé uitkomst wanneer door brand de liften automatisch worden uitgeschakeld en nooduitgangen niet meer gebruikt kunnen worden. In zo'n geval brengt u zich voortaan in veiligheid met de EVACUATOR™. Via de buitenzijde van het gebouw ver weg van de brandhaard, kunt u gecontroleerd aan een stalen kabel naar beneden dalen. U daalt automatisch, met een snelheid van 1 meter per seconde, waardoor u snel en veilig beneden op de grond arriveert. De EVACUATOR™ werkt volledig mechanisch en is dus niet afhankelijk van stroom of welke voorziening dan ook, en werkt daarom gegarandeerd veilig en altijd.

De EVACUATOR™ is dus letterlijk uw levenslijn.

Voor meer informatie bel uw dichtbijzijnde Mennens vestiging.

Kilk hier voor de Evacuator folder in pdf.

Bekijk demo filmpje.

Evacuator/EVACUATOR_thumb2.jpg