Technische artikelen

Blokken, schijven en spanschroeven
technische artikelen/DSC1106_thumb1.jpg
In deze hoofdgroep is vaak sprake van de thans geldende voorschriften/eisen m.b.t.:
- Gebruiksfactor
- Materiaalsoorten
- Beproevings- en onderhoudsvoorschriften
- Certificaten
- Normalisatiebladen enz.

Inleiding
Voor een veilig en optimaal gebruik van de in een werktuig toegepaste staalkabels is het gebruik van de juiste blokken en schijven van groot belang. Onze ervaring en kennis op dit gebied stellen ons in staat u hierin deskundig te adviseren. Ook voor het onderhoud en de eventuele reparatie aan blokken en schijven is ons bedrijf volledig uitgerust.
Voor het testen en certificeren beschikken wij over alle testfaciliteiten tot 1300 ton.

Diameters van schijven
In NEN 3508 “Schijven en Trommels voor Transportwerktuigen” worden waarden genoemd voor de verhouding tussen schijfdiameter en kabeldiameter voor de hijs- en transportwerktuigen te gebruiken kabels. De waarden uit dit normblad dienen als minimum waarden te worden beschouwd. In de norm worden, naast de minimum waarden, tevens aangegeven welke schijf- en trommeldiameters worden aanbevolen wanneer buigingsvermoeidheid een grotere invloed heeft op de levensduur van de kabel dan een andere factor, zoals slijtage, beschadiging enz.

De toepassing van schijfdiameters volgens de aanbevelingen heeft alleen zin wanneer de kabels in het werktuig op den duur door vermoeidheid bezwijken. Wanneer andere factoren, zoals slijtage, beschadiging of corrosie, de levensduur van de kabel bepalen, heeft het weinig zin grote schijven c.q. trommels is sprake van een sterke vervorming van de kabels, met name wanneer in meer lagen wordt gewikkeld. In de praktijk is gebleken dat hier kabels met vormvaste strengen, b.v. de constructies 6 x 19 Seale, 6 x 21 vuldraad en 6 x 25 vuldraad,
de beste resultaten geven.

De bovenvermelde waarde voor 8 strengs kabels met staalkern voor de zgn. ‘niet draaiarme’ kabels, d.w.z. kabels met een staalkern die in dezelfde richting is geslagen als de kabel.

Als het uit constructieve overwegingen niet mogelijk is schijven van voldoende grootte toe te passen kan het aanbeveling verdienen een kabel met staalkern te gebruiken, daar deze een betere weerstand tegen deformatie heeft.

Groeven van schijven
Behalve de diameter is ook de vorm en de afmeting van de groef van de schijf van invloed op de levensduur van een kabel. In een te nauwe groef kunnen de voor buiging van de kabel noodzakelijke verschuivingen van strengen en draden onvoldoende of niet plaatsvinden, hetgeen funest is voor de levensduur. Reeds eerder hebben wij aangegeven dat een te ruime groef ook een slechte invloed heeft op de levensduur, als gevolg van een te grote vlaktedruk tussen kabel en schijf.

Tijdens het gebruik zullen de kabel en de groef slijten. Daar de kabel tengevolge van slijtage en rek tijdens het gebruik dunner wordt zal de groef ook nauwer worden. Wordt in een dergelijk uitgesleten groef een nieuwe kabel gelegd dan zal deze in de te nauwe groef worden geklemd, waardoor de levensduur zeer nadelig wordt beïnvloed. Ook kan een kabel zijn profiel in de groef slijten.

Bij het inscheren van een nieuwe kabel zal men dus de groef moeten controleren en zonnodig opnieuw moeten uitdraaien.
Bijvoorbeeld met een profielbeitel. Als de slijtage van de groef erg groot is, wijst dit erop, dat het materiaal van de schijf te zacht is; men zal dan een hardere staalsoort moeten gebruiken die beter bestand is tegen slijtage door de kabel, of de schijfdiameter vergroten.

In een halfronde groef gaat een Lang-slag kabel langer mee dan een kruisslag kabel, wanneer de overige bedrijfsomstandigheden tenminste toepassing van een Lang-slag kabel mogelijk maken. In V-groeven, die alleen nog bij tractieschijven (en dan nog zeer weinig) voorkomen, is alleen de kruisslag kabel (en dan in constructies met relatief grote buitendraaddiameter) bestand tegen de optredende grote vlaktedrukken en de daarmee gepaard gaande vervormingen.

Controle en onderhoud van schijven
Bij het inscheren van nieuwe kabels is het zeer wenselijk alle schijven van het werktuig aan een nauwkeurige controle te onderwerpen. Hiervoor werd reeds uitvoerig stil gestaan bij de funeste invloed die een uitgesleten schijfgroef heeft op een nieuw ingeschoren kabel.

Een duidelijk zichtbaar gesleten groef moet voor het opleggen van de kabel opnieuw worden uitgedraaid.

Men dient er verder op te letten dat de schijven in één lijn ten opzichte van elkaar staan. Bij een afwijking zal de kabel tegen de flens van de schijf oplopen en slijtage veroorzaken.
De oploophoek van de kabel op de schijf, dit is de hoek gevormd tussen de kabel en het vlak van de schijf, wordt ook wel genoemd: de verseizing. Deze verseizing mag bij een normale schijfgroep zoals hiervoor aangegeven en normale staalkabels niet groter zijn dan 4°. Bij gebruik van draaivrije en draaiarme staalkabel-constructies mag de verseizing niet meer dan 2°30’ bedragen. Het spreekt voor zich dat bij het optreden van verseizing ook de flenzen van de schijven regelmatig moeten worden gecontroleerd. Bij overmatige verseizing zullen deze zeer snel slijten, waardoor zeer scherpe flensranden kunnen ontstaan. Ook de staalkabel zal sterk slijten, terwijl draaivrije kabels ten gevolge van verseizing kunnen gaan op- of ontwinden.

De lagers dienen regelmatig gesmeerd te worden, daar anders de schijven door slijtage van de lagers onregelmatig gaan draaien of zelfs geheel blokkeren, hetgeen onevenredig grote kabelslijtage en vervorming tot gevolg heeft. Slingerende schijven veroorzaken eveneens ernstige slijtage. Het spreekt vanzelf dat controle en onderhoudsbeurten niet beperkt kunnen blijven tot de enkele malen dat een nieuwe kabel wordt ingeschoren. Op zijn minst is het noodzakelijk een periodieke controle van de schijven met een tijdsinterval overeenkomend met ongeveer een derde van de levensduur van de kabel.

Bij controle en onderhoud van schijven dient men de evenaarschijven niet te verwaarlozen.

Contact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo