Lieren

lieren/EUROBLOC VT Rope guide_thumb1.jpgStaalkabels worden in veel gevallen opgespoeld op een trommel. Tijdens het produktieproces en in de nabewerking van staalkabel is het op-,af- en over-spoelen van de kabel een belangrijk gebeuren voor het verkrijgen en behouden van een goed product. Een goede trommel, de juiste plaats van de trommel en schijven zijn mede bepalend voor de levensduur van de staalkabel. Een niet of minder geschikte trommel, schijf of een te grote verseizing kunnen de levensduur van de staalkabel (over een lange periode) ongunstig beinvloeden. Wij adviseren daarom onze afnemers om reeds in het ontwerpstadium met ons contact op te nemen.

De hand-, elektro- en persluchtlieren uit ons leveringsprogramma zijn van industriele kwaliteit en voldoen aan de europese wet- en regelgeving.

Diameters van trommels

Omdat over het algemeen vermoeiing van het draadmateriaal van een staalkabel op kabeltrommels minder speelt dan op schijven, kan men de diameter van een trommel over het algemeen wat kleiner kiezen dan die van een schijf. In NEN 3508 wordt, naast de minium waarden, tevens aangegeven welke schijf- en trommeldiameters worden aanbevolen, wanneer vermoeiing door herhaalde buiging een grotere invloed heeft op de levensduur van de kabel dan andere factoren, zoals slijtage, beschadiging enz.

Bij de keuze van een trommeldiameter is echter niet alleen de verhouding tussen trommel- en kabeldiameter van belang, maar ook de opnamecapaitiet van de trommel, bepaald door de diameter en de trommellengte. In de keuze van de trommellengte is men vaak beperkt door de maxiumum verzeizing. Hoewel dat zeker geen aanbeveling verdient, zal men zich door de steeds toenemende hijshoogten soms gedwongen zijn meerdere lagen op een trommel te winden. Een speciaal aangepast groeven patroon op uw trommel maakt het echter mogelijk om zonder beschadiging van de kabel tot 10 of meer lagen te stapelen. Vraag ons advies in deze.

Overigens geldt voor trommels hetzelfde als voor schijven, namelijk dat het weinig zin heeft grotere diameters toe te passen wanneer andere factoren, zoals beschadiging, corrosie en vernieling, de levensduur bepalen in plaats van vermoeiing van de kabel.

Verseizing

De opstelling en de lengte van de trommel dient zo te worden gekozen, in samenhang uiteraard met de plaats van de eerstvolgende schijf, dat de op- of afloophoek minimaal is. Bij het hiervoor aanbevolen groefprofiel mag de oploophoek bij normale staalkabels niet groter zijn dan 2°30’, gemeten t.o.v. de trommelgroeven. Bij toepassing van draaivrije en draaiarme staalkabels mag deze oploophoek niet groter zijn dan 1°30’.
Reeds bij geringe oploophoeken zal de staalkabel bij het op- en aflopen langs de toppen van het groefprofiel en van de aangrenzende kabelwindingen lopen. Dit aanlopen van de kabel langs de windingen (zoals dat bij ongegroefde trommels vaak in extreme mate plaatsvinden)
en het aanlopen op de toppen van het trommelprofiel is voor de gebruiksduur van de kabel zeer ongunstig. Draaivrije en draaiarme staalkabels gaan op - of ontwinden t.g.v. dit aanlopen.
Bij een te grote verseizing wordt aanbevolen opspoelmechanisme toe te passen. Ook is het in sommige gevallen mogelijk een zogenaamde wandelschijf, dit is een schijf die zijdelings over de as kan verplaatsen, toe te passen.

Bij een gladde trommel heeft een grote verseizing bovendien tot gevolg, dat de kabel snel naar het midden van de trommel loopt en open ruimten tussen de slagen vrijlaat. Bij het winden van de tweede laag veroorzaken deze open ruimten knelling en vernieling van de kabel.
Komen de slagen over het midden van de trommel, dan veroorzaakt een te grote verseizing, naarmate de kabel meer naar de zijkant van de trommel loopt, dat de slagen tegen elkaar afschampen.

lieren/Nieuwe afbeelding 114_thumb1.JPGBij een te kleine verseizing loopt de kabel niet snel genoeg naar het midden en behalve het afschampen zal men hier zien, dat de kabel op een gegeven moment opstapelt, dat wil zeggen dat de nieuwe winding op de vorige komt te liggen. Deze wordt daarna weer naast de vorige geperst, hetgeen met grote kracht geschiedt, wat zeer nadelig is voor de kabel en voor de installatie waarop de kabel is gemonteerd (schokken).

Contact

Vestigingen

Amsterdam +31(0)20 5811811
Dongen +31(0)162 383800
Groningen +31(0)50 3183031
Hengelo /
Germany
+31(0)74 2503504
Rotterdam +31(0)10 4373033
Safe Site +31(0)78 6933499
België +32(0)3 253 23 23

Bekijk adresgegevens

Certificeringen

VCA logoEKH logo   BVQI logo